Υποδοχή » Το Τμήμα » Μητρώο εκλεκτόρων

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών κρίσης μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας (απόφαση Συγκλήτου 27-05-2022 - 26η Έκτακτη Συνεδρία).

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών κρίσης μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας (απόφαση Συγκλήτου 20-12-2021 - 11η Συνεδρία).