Υποδοχή » Το Τμήμα » Μητρώο εκλεκτόρων

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών κρίσης μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας (απόφαση Συγκλήτου 29-10-2020).