Ελληνικά » Ακαδημαϊκές Μονάδες

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Τμήμα διαθέτει Εργαστήρια, Κέντρα και Σπουδαστήριο, τα οποία στηρίζουν την επιστημονική και εκπαιδευτική λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι τους είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των Εργαστηρίων και των Κέντρων, αλλά και η συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων/Κέντρων του Τμήματός μας.