Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Σχολική Ψυχολογία

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας έχει εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία προγράμματος ειδίκευσης στην Σχολική Ψυχολογία.

1. Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στη Σχολική Ψυχολογία, καθώς και η σύνδεση της θεωρίας, της έρευνας και των παρεμβάσεων στα σχολεία.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών-ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία με κύριο έργο τη διάγνωση, πρόληψη και ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής παιδιών και εφήβων, την διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς καθώς και την προαγωγή της μάθησης, της ψυχική υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα.

2. Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (4 διδακτικά εξάμηνα) και περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις, αυτόνομη μελέτη, συγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες και διαγνωστικές-συμβουλευτικές/θεραπευτικές μονάδες.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

α) Επιτυχή παρακολούθηση σε μια σειρά μαθημάτων, σεμιναρίων και πρακτικών ασκήσεων (βλέπε παρακάτω πίνακα μαθημάτων).

β) Συγγραφή διπλωματικής μελέτης. Η μελέτη αυτή εκπονείται υπό την εποπτεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Ψυχολογίας ή του Τομέα Παιδαγωγικής και αποτελεί μία μικρής έκτασης πρωτότυπη ερευνητική εργασία. Η τελική έγκριση της διπλωματικής αυτής εργασίας γίνεται από 3μελή επιτροπή οριζόμενη από την Επιτροπή Προγράμματος.

γ) Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται όταν έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των υποψηφίων.

δ) Τα μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ και από ειδικούς επιστήμονες που ορίζονται από την Επιτροπή του Προγράμματος.

3. Επιλογή υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για να εγγραφούν στο Πρόγραμμα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Να είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων – ή ισότιμων Προγραμμάτων – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Τμημάτων Ειδικής Αγωγής των Α.Ε.Ι της ημεδαπής και των αντίστοιχων της αλλοδαπής καθώς και των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας και Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι (σύμφωνα με την προσθήκη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4, της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης Β7/206 της 29.3.96 για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ Σχολικής Ψυχολογίας).
  • Να έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας στο πτυχίο τουλάχιστον «λίαν καλώς» και μέσο βαθμό στα ψυχολογικά και στα παιδαγωγικά μαθήματα τουλάχιστον «8».
  • Να έχουν επαρκή γνώση τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής γλώσσας. Ο έλεγχος της επάρκειας της ξένης γλώσσας γίνεται με βάση πιστοποιητικά σπουδών ή με ειδική εξέταση των υποψηφίων. Προς τον σκοπό αυτό μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια μελών άλλων Τμημάτων (ιδιαίτερα ξενόγλωσσων Τμημάτων).
  • Επιτυχή συμμετοχή σε ειδικές γραπτές εξετάσεις, σε θέματα Εξελικτικής Ψυχολογίας και Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας καθώς και σε θέματα Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστικής.

Διαδικασία συνέντευξης: Περιλαμβάνει τη συνέντευξη όσων υποψηφίων έχουν επαρκή επίδοση στις γραπτές εξετάσεις.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

α) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που υπήρξαν πανεπιστημιακοί διδάσκοντες του/της υποψηφίου/ας.

β) Ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις του/της υποψηφίου/ας και άλλη επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητά του/της.

4. Φοίτηση

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτούνται δύο (2) διδακτικά εξάμηνα.

Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος κατά ένα (1) εξάμηνο (5 εξάμηνο από την πρώτη εγγραφή). Ο ελάχιστος αυτός χρόνος μπορεί να παραταθεί μέχρι δυο (2) εξάμηνα ακόμη, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση της Επιτροπής του προγράμματος. Η υποβολή της διπλωματικής εργασίας γίνεται το αργότερο μετά την παρέλευση έξι (6) εξαμήνων από την πρώτη εγγραφή. Ο ελάχιστος αυτό χρόνος μπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή Προγράμματος μέχρι ένα (1) εξάμηνο ακόμη, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου. Στο/ην φοιτητή/τρια που συμπληρώνει όλες τις εξεταστικές, πρακτικές και ερευνητικές του/της υποχρεώσεις εντός των τακτών χρονικών ορίων χορηγείται "Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία".

5. Αριθμός φοιτητών

Κάθε έτος προκηρύσσονται είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων για το παρόν πρόγραμμα. Κάτοχοι υποτροφιών του Ι.Κ.Υ, της Ακαδημίας Αθηνών κ.τ.ο μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα χωρίς εξετάσεις, επιπλέον των 20 θέσεων, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Σχολικής Ψυχολογίας. Ο κατάλογος των επιτυχόντων υποβάλλεται με το σχετικό πρακτικό επιλογής στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση. Μετά την έγκριση από την Γ.Σ. του Τμήματος, οι επιτυχόντες εγγράφονται στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

6. Υποτροφίες

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από πόρους (όπως π.χ. χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ, Ι.Κ.Υ) είναι δυνατόν να χορηγούνται υποτροφίες σε συγκεκριμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριές που λαμβάνουν υποτροφία (εξαμηνιαία ή ετήσια) επιλέγονται από την Επιτροπή του Π.Μ.Σ, η οποία συνεκτιμά τα παρακάτω κριτήρια:

  • Επίδοση στις εξαμηνιαίες εξετάσεις
  • Αριθμός μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής εξετάστηκε επιτυχώς
  • Οικονομική κατάσταση του φοιτητή
  • Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Τομέα Ψυχολογίας

7. Πρόγραμμα σπουδών

Α΄ εξάμηνο

1. Θέματα Εξελικτικής Ψυχολογίας (3 ώρες)

2. Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας (2 ώρες)

3. Νόηση και Μάθηση (3 ώρες)

4. Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία (3 ώρες)

5. Κοινωνική Ψυχολογία – Δυναμική της μικρής ομάδας (2 ώρες)

6. Ψυχολογία της Προσωπικότητας – Αναπτυξιακές αποκλίσεις (3 ώρες)

 

Β΄ εξάμηνο

1. Αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών (3 ώρες)

2. Ψυχολογία των αποκλινόντων (2 ώρες)

3. Διδακτική – Αναλυτικά προγράμματα (2 ώρες)

4. Ειδική αγωγή (3 ώρες)

5. Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών (3 ώρες)

6. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Αξιολόγηση και Καθοδήγηση (3 ώρες)

7. Πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες

 

Γ΄ εξάμηνο

1. Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη (3 ώρες)

2. Αξιολόγηση προσωπικότητας και κοινωνικής προσαρμογής ( 3 ώρες)

3. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας: Σχεδιασμός έρευνας (2 ώρες)

4. Διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική – Προγράμματα πρόληψης (3 ώρες)

5. Εποπτεία πρακτικής άσκησης: Ανάλυση περιπτώσεων (2 ώρες)

6. Πρακτική άσκηση σε διαγνωστικά κέντρα και σχολεία (2 ημ/εβδομ)

7. Διπλωματική εργασία

 

Δ΄ εξάμηνο

1. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (3 ώρες)

2. Στατιστική: Πολυπαραγοντικές αναλύσεις (2 ώρες)

3. Πρακτική άσκηση σε διαγνωστικά κέντρα και σχολεία (3 ημ/εβδομ)

4. Διπλωματική εργασία

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου

Μέλη (από τον Τομέα Ψυχολογίας):

Καθηγητής Ηλίας Μπεζεβέγκης

Καθηγήτρια Φρ. Μόττη-Στεφανίδη

Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Γκαρή

Επίκ. Καθηγήτρια Φωτεινή Πολυχρόνη

(από τον Τομέα Παιδαγωγικής)

Καθηγήτρια Αγγελική Γενά