Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.09.2017

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών του ΕΚΠΑ

Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, σας γνωρίζουμε ότι μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017(Α΄17) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία η προαναφερόμενη κατηγορία φοιτητών δικαιούται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83). Ως εκ τούτου, δεν θα εκδίδονται, ούτε και να ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από την Γραμματεία του Τμήματος μετά και την 1η  Σεπτεμβρίου 2017.