Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.05.2020

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών αλλογενών φοιτητών ΑΕΙ μετά την είσοδό τους στην ημεδαπή

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.