Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.01.2021

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από 
νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για τα τμήματα,Ψυχολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και  για το τμήμα Μαθηματικών, 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 
Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», έχει αναρτηθεί στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. παρακάτω συνδέσμους).
 
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%9B%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A1%
CE%92%CE%97?inline=true