Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.01.2022

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:ΨΜΔΒ46ΨΖ2Ν-67Υ για υποβολή 
αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την Ιατρική Σχολή και για 
τα τμήματα Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Ψυχολογίας, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, και Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ (βλ. παρακάτω σύνδεσμο).
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%94%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-67%
CE%A5?inline=true