Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Οι σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας οδηγούν στη χορήγηση πτυχίου αντίστοιχου και ισότιμου με τα υπόλοιπα Τμήματα Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (συνεδρίαση της 17.2.2010), το Πρόγραμμα Σπουδών του τότε Προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ,  αναμορφώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ως ακολούθως:

Τα μαθήματα του Τμήματος  διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή. Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε αυτά είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών. Ως μαθήματα κατ’ επιλογή χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα από τα οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ορισμένα, ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των πενήντα τριών μαθημάτων. Ας σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των παραδόσεων αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση των φοιτητών και ότι η παρουσία τους δεν ελέγχεται. Ωστόσο, η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων, η συμμετοχή στα σεμινάρια και η άμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες είναι απόλυτα ενδεδειγμένες για την κατάρτιση των φοιτητών.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές στη διαμόρφωση ενός ορθολογικού προγράμματος σπουδών, για κάθε εξάμηνο το Τμήμα έχει καταρτίσει το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Στο πρόγραμμα αυτό η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική, και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό των οκτώ (8) εξαμήνων.

Για τον υπολογισμό του βαθμού στο πτυχίο των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται στις διδακτικές περιόδους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Ο φοιτητής του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, για να θεωρηθεί η φοίτησή του περαιωμένη και να λάβει ΠΤΥΧΙΟ, πρέπει:

α) Να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 53 μαθήματα (διαλέξεις και σεμινάρια) ψυχολογίας και άλλων επιστημονικών κλάδων, τα οποία συνολικά ισοδυναμούν με 159 διδακτικές μονάδες (δ.μ.) ή 208,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS),

β) να ολοκληρώσει επιτυχώς πρακτική άσκηση, η οποία ισοδυναμεί με 9 δ.μ. (ή 14 ECTS) σε ιδρύματα και φορείς εφαρμοσμένης ψυχολογίας,

γ) να παρακολουθήσει επιτυχώς ένα σεμινάριο προετοιμασίας για την πτυχιακή εργασία, το οποίο ισοδυναμεί με 3 δ.μ. (ή 3 ECTS), και

δ) να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με ψυχολογικό ερευνητικό θέμα, η οποία ισοδυναμεί με 9 δ.μ. (ή 16 ECTS).

Το σύνολο των διδακτικών μονάδων του Προγράμματος Σπουδών είναι 180 και ισοδυναμούν με 241,5 πιστωτικές μονάδες.