Υποδοχή » Σπουδές » Διδακτορικές σπουδές

Ο Β' Κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92, άρθρ. 12, παρ. 5. 

Δείτε το ΦΕΚ έγκρισης του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Δείτε τον κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών για το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σκόπιμο, στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμενης διδακτορικής 
διατριβής του Πανεπιστημίου μας, να μνημονεύεται, σε εμφανές σημείο, η σύνθεση της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διατριβής. 
Σε περίπτωση αφυπηρέτησης επιβλέποντος ή μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής να αναφέρεται 
η αρχική σύνθεση της επιτροπής πριν από την αντικατάστασή τους και στη συνέχεια να μνημονεύεται η
αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς και να αναφέρεται η σύνθεση της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής. Για παράδειγμα: 
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, Επιβλέπων: Καθηγητής Χ, Μέλη: …………,…………
Επταμελής εξεταστική επιτροπή, Επιβλέπων: Αντικατάσταση του καθηγητή Χ από τον καθηγητή Ψ με βάση 
την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος … (συνεδρίαση …), σύμφωνα με παρ.3, άρθρο 39, Ν.4485/2017.
Μέλη: …………,………


Λεπτομερείς πληροφορίες για τις πραγματοποιηθείσες διδακτορικές διατριβές του Τμήματος υπάρχουν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ): http://www.didaktorika.gr/eadd/ και στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ": pergamos.lib.uoa.gr)