Υποδοχή » Σπουδές » Κατατακτήριες εξετάσεις

 

         Επιτυχόντες κατατακτηρίων εξετάσεων, ακαδ. έτους 2017-2018 

 Πίνακας επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων 

ΝΕΟ!!!    Εγγραφή επιτυχόντων 

___________________________________________________________________________

Γενικές Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα όσα αναφέρονται εδώ σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Νέο ΦΕΚ για τις κατατακτήριες εξετάσεις - Συμπληρωματική Υπουργική απόφαση.

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018

H ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαικό έτος 2017-18 ορίζεται ως εξής: 

Α) ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Έννοια και έργο της εξελικτικής ψυχολογίας. Εξέλιξη, ανάπτυξη. Αρχές της ανάπτυξης. Θεωρητικές κατευθύνσεις στην εξελικτική Ψυχολογία . Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και πορεία της βιοσωματικής – Ψυχοκινητικής – νοητικής – γλωσσικής – συναισθηματικής – κοινωνικής ανάπτυξης. Αναλυτική περιγραφή της ανάπτυξης στις διάφορες φάσεις της ζωής του ατόμου: Προγεννητική περίοδος, βρεφική ηλικία, νηπιακή ηλικία, σχολική ηλικία, εφηβική ηλικία.

B) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

α) Σκοπός και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Μέθοδοι της κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας, Ερευνητική δεοντολογία. β) Στάσεις,  θεμελιώδεις κλίμακες μέτρησης των στάσεων, δομή και λειτουργία των στάσεων, ανακολουθία στάσεων-συμπεριφοράς, θεωρίες για τη σχέση στάσεων και πρόβλεψης της συμπεριφοράς, διαμόρφωση των στάσεων, άλλες έννοιες που σχετίζονται με τις στάσεις, όπως αξίες, ιδεολογία, κοινωνικές αναπαραστάσεις. γ) Πειθώ και αλλαγή των στάσεων, στάσεις και επιχειρήματα, πειστική επικοινωνία, ενδοτικότητα, γνωστική ασυμφωνία, αντίσταση στην πειθώ. δ) Τι είναι ομάδα, η επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση, ομαδική συνεκτικότητα, ομαδική κοινωνικοποίηση, νόρμες, δομή της ομάδας, λόγοι που εντασσόμαστε/ δεν εντασσόμαστε σε ομάδες. ε) Διαπροσωπικές σχέσεις σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, τύποι σχέσεων και μορφές αλληλεπίδρασης (αδελφική σχέση, φιλία, συναδελφική σχέση), άγραφοι κανόνες, κοινωνικοί ρόλοι, θεωρία του Bales για την κοινωνική αλληλεπίδραση σε ομάδες, η γλώσσα στην αλληλεπίδραση και μεταβλητές του κοινωνικού πλαισίου (φύλο, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο κ.ά.), μη λεκτική συμπεριφορά και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, στ) Λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά και η άσκηση ελέγχου στην αλληλεπίδραση, Μοντέλα αλληλεπίδρασης με κριτήριο τη γλώσσα (προσέγγιση του D. Graddol), η ασάφεια της κοινωνικής ζωής και η θεωρία του Goffman, ζ) Διαπροσωπικές σχέσεις και πρότυπα αλληλεπίδρασης με έμφαση στις πρώιμες σχέσεις, Θεωρία των Προσωπικών Νοητικών Κατασκευών του G. Kelly, Αιτιακές αποδόσεις στις στενές-οικείες σχέσεις και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, Συστημικές προσεγγίσεις και αρχές για τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, και η) Δίκτυα σχέσεων και οι επιδράσεις τους στις σχέσεις,  η κοινωνική συμμετοχή, οι αρχές της συναλλαγής, θεωρίες της αλληλεξάρτησης και της ισότητας.

Γ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ατομικές διαφορές στη σκέψη, στο συναίσθημα, στα κίνητρα και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Bασικές αρχές και έννοιες κλασσικών και σύγχρονων θεωριών της προσωπικότητας: Ψυχαναλυτικές και Ψυχοδυναμικές θεωρίες (πχ., Freud, Erickson, Ψυχολογία του Εγώ, Θεωρία Αντικειμενότροπων Σχέσεων), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, θεωρία ερεθίσματος-αντίδρασης), Φαινομενολογικές θεωρίες (Rogers, Maslow), Γνωστικές θεωρίες (Bandura, Mischel), Θεωρίες των Γνωρισμάτων (πχ Allport, Eysenck, Cattell, Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων). Φιλοσοφική θεώρηση της ανθρώπινης φύσης. Ανάπτυξη της προσωπικότητας βάσει της θεωρίας των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων και βάσει της θεωρίας Δεσμού Μητέρας-Βρέφους. Διαμάχη ατόμου-περιστάσεων. Διαχρονική και δια-περιστασιακή σταθερότητα της συμπεριφοράς. Η βιολογική βάση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας. Κληρονομικότητα και περιβάλλον. Προσωπικότητα και νοημοσύνη. Προσωπικότητα και σωματική υγεία. Προσωπικότητα και ψυχοπαθολογία.

Δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις παραπάνω ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου.  

ΝΕΟ! Δείτε τις οδηγίες προς τους υηοψήφιους των κατατακτήριων του Τμήματος Ψυχολογίας για την ομαλή διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2017-18

ΝΕΟ! Δείτε την κατανομή των υποψηφίων για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2017-18, με βάση το αρχικό γράμμα του Επωνύμου.

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του Δεκεμβρίου 2017

 

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-14:00). Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, αρκεί η σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 533, 5ος όροφος), 157 84 Ζωγράφου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης (εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης)

β) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

_______________________________________________________________________________

Επιτυχόντες ακαδ. έτους 2016-2017 

Πίνακας επιτυχόντων 

Εγγραφή επιτυχόντων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Καλούνται οι επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Ψυχολογίας, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (γραφείο 533, 5ος όροφος) για να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-14:00.