Υποδοχή » Σπουδές » Κατατακτήριες εξετάσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν

Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ   Ε Τ Ο Υ Σ    2 0 1 8 - 2 0 1 9

Σύμφωνα με την από 26.04.2018 απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α ́/10-12-2013), την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β ́/16-12-2013) και του άρθρου 74 παρ. 3, 4, 5 και 5α του Ν. 4485/ 2017 ΦΕΚ 114/Α ́/4-8-2017 για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019 ανακοινώνεται  ότι:

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή  ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα  από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών  υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι επιτυχόντες στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσονται μετά από εξετάσεις στο Γ΄εξάμηνο σπουδών και ο αριθμός των επιτυχόντων στις κατατακτήριες σύμφωνα με το ΦΕΚ 1123/ 27 Μαρτίου 2018 θα ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη ορίστηκαν με απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας  26 Απριλίου 2018.

 Μαθήματα

1.      Κοινωνική Ψυχολογία Ι
2.      Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς
3.      Ψυχολογία της Προσωπικότητας

H ύλη  των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται ως εξής: 

1.      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

Α) Σκοπός και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Β) Μέθοδοι της κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας, Ερευνητική δεοντολογία. Γ) Στάσεις, θεμελιώδεις κλίμακες μέτρησης των στάσεων, δομή και λειτουργία των στάσεων, ανακολουθία στάσεων-συμπεριφοράς, θεωρίες για τη σχέση στάσεων-συμπεριφοράς και παράγοντες πρόβλεψης της συμπεριφοράς, διαμόρφωση των στάσεων, έννοιες που σχετίζονται με τις στάσεις, όπως οι αξίες, η ιδεολογία, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις. Δ) Πειθώ και αλλαγή των στάσεων, στάσεις και επιχειρήματα, πειστική επικοινωνία, Μοντέλα Πειθούς Διττής Διαδικασίας, ενδοτικότητα, και τακτικές ενίσχυσης της ενδοτικότητας, Πολλαπλά αιτήματα,  γνωστική ασυμφωνία, αντίσταση στην πειθώ. Ε) Κοινωνική επιρροή, τύποι κοινωνικής επιρροής, ενδοτικότητα και η σχέση της με την υπακοή και τη συμμόρφωση, ισχύς και επιρροή, υπακοή στην εξουσία και οι πειραματικές μελέτες του Milgram, παράγοντες που επηρεάζουν την υπακοή, θέματα δεοντολογίας, συμμόρφωση και νόρμες,  ρόλος της ομαδικής πλειοψηφίας στην άσκηση πίεσης, παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση - ατομικοί, ομαδικοί, πολιτισμικές νόρμες, μέγεθος και βαθμός ομοφωνίας της ομάδας,  κοινωνική ταυτότητα και διαδικασίες κανονιστικής, πληροφοριακής επιρροής και επιρροής αναφοράς ΣΤ) Η έννοια της ομάδας, επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση, ομαδική συνεκτικότητα, ομαδική κοινωνικοποίηση, νόρμες, δομή της ομάδας, λόγοι ένταξης/ μη ένταξης σε ομάδες, Ζ) Διομαδική συμπεριφορά, συνεργασία-ανταγωνισμός, Δίλημμα του φυλακισμένου, Παίγνιο των φορτηγών, η επίλυση κοινωνικών διλημμάτων, το φαινόμενο του παρασιτισμού, Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας, κοινωνική ταυτότητα και υπαγωγή στην ομάδα, Αποπροσωποποίηση.

2.      ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 Η δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Η νευροδιαβίβαση (η νευρωνική αγωγιμότητα και η συναπτική διαβίβαση). Η δομή των συνάψεων, τα συστήματα και οι δράσεις των νευροδιαβιβαστών. Οι επιδράσεις των φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών στη συμπεριφορά. Η δομή και λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Το σωματαισθητικό σύστημα: η επεξεργασία της αφής και του πόνου. Το ακουστικό σύστημα και η ακουστική επεξεργασία, η αιθουσαία αντίληψη. Το οπτικό σύστημα και η οπτική επεξεργασία και αντίληψη από τον εγκέφαλο.

3.      ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ατομικές διαφορές στη σκέψη, στο συναίσθημα, στα κίνητρα και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Bασικές αρχές και έννοιες κλασσικών και σύγχρονων θεωριών της προσωπικότητας: Ψυχαναλυτικές και Ψυχοδυναμικές θεωρίες (πχ., Freud, Erickson, Ψυχολογία του Εγώ, Θεωρία Αντικειμενότροπων Σχέσεων), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, θεωρία ερεθίσματος-αντίδρασης), Φαινομενολογικές θεωρίες (Rogers, Maslow), Γνωστικές θεωρίες (Bandura, Mischel), Θεωρίες των Γνωρισμάτων (πχ Allport, Eysenck, Cattell, Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων). Φιλοσοφική θεώρηση της ανθρώπινης φύσης. Ανάπτυξη της προσωπικότητας βάσει της θεωρίας των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων και βάσει της θεωρίας Δεσμού Μητέρας-Βρέφους. Διαμάχη ατόμου-περιστάσεων. Διαχρονική και δια-περιστασιακή σταθερότητα της συμπεριφοράς. Η βιολογική βάση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας. Κληρονομικότητα και περιβάλλον. Προσωπικότητα και νοημοσύνη. Προσωπικότητα και σωματική υγεία. Προσωπικότητα και ψυχοπαθολογία.

Για τα παραπάνω μαθήματα δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις παραπάνω ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

  • Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου.  

Οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα όσα αναφέρονται εδώ σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

  • Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-14:00). Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, αρκεί η σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 533, 5ος όροφος), 157 84 Ζωγράφου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης (εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης)

β) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

_________________________________________________________________________________________

  • Επιτυχόντες κατατακτηρίων εξετάσεων, ακαδ. έτους 2017-2018 

 Πίνακας επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων 

  Εγγραφή επιτυχόντων