Υποδοχή » Σπουδές » Κατατακτήριες εξετάσεις

Σύμφωνα με την από 15.04.2019 απόφαση της 12ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α ́/10-12-2013), την υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β ́/16-12-2013) και το άρθρο 74 παρ. 3, 4, 5 και 5α του Ν. 4485/ 2017 ΦΕΚ 114/Α ́/4-8-2017 για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020 ανακοινώνονται τα εξής:

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα  από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα.

Οι επιτυχόντες στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσονται μετά από εξετάσεις στο Γ΄εξάμηνο σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

  • Γνωστική Ψυχολογία  Ι
  • Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς
  • Ψυχολογία της προσωπικότητας

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων στα παραπάνω μαθήματα έχει ως εξής: 

Γνωστική Ψυχολογία Ι

Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, κλπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια, αναλογικές αναπαραστάσεις: νοερές εικόνες, νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη.

Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς

Η δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Η νευροδιαβίβαση (η νευρωνική αγωγιμότητα και η συναπτική διαβίβαση). Η δομή των συνάψεων, τα συστήματα και οι δράσεις των νευροδιαβιβαστών. Οι επιδράσεις των φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών στη συμπεριφορά. Η δομή και λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Το σωματαισθητικό σύστημα: η επεξεργασία της αφής και του πόνου. Το ακουστικό σύστημα και η ακουστική επεξεργασία, η αιθουσαία αντίληψη. Το οπτικό σύστημα και η οπτική επεξεργασία και αντίληψη από τον εγκέφαλο.

Ψυχολογία της προσωπικότητας 

Ατομικές διαφορές στη σκέψη, στο συναίσθημα, στα κίνητρα και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Bασικές αρχές και έννοιες κλασσικών και σύγχρονων θεωριών της προσωπικότητας: Ψυχαναλυτικές και Ψυχοδυναμικές θεωρίες (Freud, Erickson, Ψυχολογία του Εγώ, θεωρία αντικειμενοτρόπων σχέσεων), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, θεωρία ερεθίσματος-αντίδρασης), φαινομενολογικές θεωρίες (Rogers, Maslow), γνωστικές θεωρίες (Bandura, Mischel), θεωρίες των γνωρισμάτων (Allport, Eysenck, Cattell, θεωρία των πέντε μεγάλων παραγόντων). Φιλοσοφική θεώρηση της ανθρώπινης φύσης. Ανάπτυξη της προσωπικότητας βάσει της θεωρίας των πέντε μεγάλων παραγόντων και βάσει της θεωρίας δεσμού μητέρας-βρέφους. Διαμάχη ατόμου-περιστάσεων. Διαχρονική και διαπεριστασιακή σταθερότητα της συμπεριφοράς. Η βιολογική βάση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας. Κληρονομικότητα και περιβάλλον. Προσωπικότητα και νοημοσύνη. Προσωπικότητα και σωματική υγεία. Προσωπικότητα και ψυχοπαθολογία.

Επισημαίνεται ότι για τα παραπάνω μαθήματα δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις παραπάνω ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Ο χρόνος διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου 2019. (Θα αναρτηθεί ξεχωριστή ανακοίνωση.) 

Οδηγίες προς τους υποψηφίους αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 12:00-14:00). Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ΜΟΝΟ με ταχυμεταφορά (courier), με ημερομηνία αποστολής εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, στην εξής διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 534, 5ος όροφος), 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής: 

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου/της ενδιαφερόμενης 
  • Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
  • Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.