Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας οδηγούν στη χορήγηση πτυχίου Ψυχολογίας με επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου.

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται στις διδακτικές περιόδους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου. Η ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι 4 έτη, δηλαδή 8 εξάμηνα. Μετά το πέρας τεσσάρων ετών, οι φοιτητές χαρακτηρίζονται ως "επί πτυχίω".

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή. Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών. Ως μαθήματα κατ’ επιλογή χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα από τα οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ορισμένα, ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Ας σημειωθεί ότι η παρουσία στις διαλέξεις αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση των φοιτητών, παρόλο που δεν ελέγχεται. Η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων, η συμμετοχή στα σεμινάρια και η άμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες είναι απολύτως απαραίτητες για την κατάρτιση των φοιτητών και δεν υποκαθίσταται με ηλεκτρονικά ή άλλα βοηθήματα που έχουν αποκλειστικά συμπληρωματικό χαρακτήρα.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές στη διαμόρφωση ορθολογικού προγράμματος σπουδών, έχει καταρτιστεί το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Στο πρόγραμμα αυτό η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική, και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης.

Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων, τα οποία αξιολογούνται ποσοτικά (δεν συνεκτιμώνται στο βαθμό πτυχίου τα μαθήματα που αξιολογούνται με τον ποιοτικό χαρακτηρισμό "Επιτυχώς"/"Ανεπιτυχώς").

Το σύνολο των διδακτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών είναι 180 και ισοδυναμούν με 241,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου, οι φοιτήτριες/ές πρέπει:

α) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 53 μαθήματα (διαλέξεις ή σεμινάρια) Ψυχολογίας και άλλων επιστημονικών κλάδων, τα οποία συνολικά ισοδυναμούν με 159 διδακτικές μονάδες ή 208,5 πιστωτικές μονάδες ECTS,

β) να ολοκληρώσουν επιτυχώς πρακτική άσκηση διάρκειας 160 ωρών σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, η οποία ισοδυναμεί με 9 δ.μ. ή 14 ECTS,

γ) να παρακολουθήσουν επιτυχώς το Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας (3 δ.μ. ή 3 ECTS) και να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία με ψυχολογικό ερευνητικό θέμα (9 δ.μ. ή 16 ECTS).

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα μαθήματα περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.