Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές

Η φοίτηση στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οδηγεί σε πτυχίο Ψυχολογίας. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας πρέπει να συγκεντρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες ECTS και 172 διδακτικές μονάδες, οι οποίες προκύπτουν από τις εξής διδακτικές δραστηριότητες:

  • 21 υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας (105 ECTS, 63 ΔΜ)
  • 20 κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας (80 ECTS, 60 ΔΜ)
  • 9 κατ' επιλογή μαθήματα άλλων Τμημάτων (27 ECTS, 27 ΔΜ)
  • Πρακτική άσκηση σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (12 ECTS, 10 ΔΜ)
  • Πτυχιακή εργασία πάνω σε ψυχολογικό ερευνητικό θέμα (16 ECTS, 12 ΔΜ) ή, εναλλακτικά, 4 κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας, τα οποία αντιστοιχούν αθροιστικά σε ισοδύναμο αριθμό πιστωτικών και διδακτικών μονάδων.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με αριθμητική βαθμολογική κλίμακα (1 έως 10). Εξαίρεση αποτελεί η πρακτική άσκηση, η οποία αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό (Επιτυχώς/Μη επιτυχώς). Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπ' όψιν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που αξιολογούνται αριθμητικά, με βαρύτητα ανάλογη των ECTS που τους αντιστοιχούν.

Το παραπάνω πρόγραμμα σπουδών τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Δείτε εδώ τις αλλαγές σε σύγκριση με παλαιότερα προγράμματα σπουδών και τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου ανάλογα με το έτος πρώτης εγγραφής. Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα, καθώς και ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.