Υποδοχή » Σπουδές » Κατατακτήριες εξετάσεις

Σύμφωνα με την από 22-3-2023 απόφαση της 11ης Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας και σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/2013 Α’) β) της παρ. 10 του άρθρου 6 του  Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α ́/10-12-2013), γ) της παρ.3 του άρθρου 74 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017 Α’) δ) την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β ́/16-12-2013), το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι επιτυχόντες μετά από εξετάσεις στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη που ορίστηκαν με απόφαση της 11ης Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 είναι τα ακόλουθα:

1.  Εισαγωγή στην Ψυχολογία

2.  Ιστορία της Ψυχολογίας

3.  Ψυχολογία της Προσωπικότητας 

 H εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίζεται ως εξής: 

1.  Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της Ψυχολογίας και δεοντολογία. Εισαγωγή στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας. Βιολογικές βάσεις της Ψυχολογίας. Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά. Ψυχολογική Ανάπτυξη: Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. Αισθητηριακές διεργασίες και αντίληψη. Συνείδηση. Μνήμη. Μάθηση και εξάρτηση. Κίνητρα. Γλώσσα και Σκέψη. Νοημοσύνη. Συγκίνηση. Προσωπικότητα. Κοινωνική επιρροή. Κοινωνική νόηση. Κοινωνική Ψυχολογία. Στρες, υγεία και αντιμετώπιση. Ψυχολογικές διαταραχές και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. 

2.  Ιστορία της Ψυχολογίας 

Η ιστορία της ψυχολογικής σκέψης από τις αρχές της στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μέχρι τις σύγχρονες θεωρητικές προοπτικές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα και τις πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα. Πρώτες επιστημονικές γνώσεις περί ψυχής: προαγωγή της ψυχολογικής γνώσης στον Αρχαίο κόσμο και γέννηση της Ψυχολογίας στην αρχαία Ελλάδα. Διαμόρφωση των φιλοσοφικών θεμελίων της Ψυχολογίας (Descartes, Spinoza, Locke, κ.α.). Δαρβινισμός. Διαμόρφωση των βασικών μοντέλων ψυχολογικής έρευνας στα τέλη του 19ου αιώνα (ενδοσκόπηση του Wundt, ψυχομετρικό μοντέλο έρευνας του Galton, κλινική έρευνα). Παραδοσιακές σχολές της Ψυχολογίας: δομισμός, λειτουργισμός, συμπεριφορισμός, ψυχανάλυση, μορφολογική Ψυχολογία, ανθρωπιστική Ψυχολογία, γνωστική Ψυχολογία. Βασικές τάσεις και κατευθύνσεις ανάπτυξης της Ψυχολογίας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πρόσφατες εξελίξεις στην Ψυχολογία και το μέλλον της Ψυχολογίας.

3.  Ψυχολογία της Προσωπικότητας

Ατομικές διαφορές στη σκέψη, στο συναίσθημα, στα κίνητρα και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Bασικές αρχές και έννοιες κλασσικών και σύγχρονων θεωριών της προσωπικότητας: Ψυχαναλυτικές και Ψυχοδυναμικές θεωρίες (Freud, Erickson, Ψυχολογία του Εγώ, Θεωρία Αντικειμενότροπων Σχέσεων), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, θεωρία ερεθίσμα-τος-αντίδρασης), Φαινομενολογικές θεωρίες (Rogers, Maslow), Γνωστικές θεωρίες (Bandura, Mischel), Θεωρίες των Γνωρισμάτων (Allport, Eysenck, Cattell, Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων). Φιλοσοφική θεώρηση της ανθρώπινης φύσης. Ανάπτυξη της προσωπικότητας βάσει της θεωρίας των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων και βάσει της θεωρίας Δεσμού Μητέρας-Βρέφους. Διαμάχη ατόμου-περιστάσης. Διαχρονική και δια-περιστασιακή σταθερότητα της συμπεριφοράς. Η βιολογική βάση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας. Κληρονομικότητα και περιβάλλον. Προσωπικότητα και νοημοσύνη. Προσωπικότητα και σωματική υγεία. Προσωπικότητα, ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία.

Επισημαίνεται ότι για την παραπάνω εξεταστέα ύλη δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Ο χρόνος διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου 2023 και θα εξειδικευτεί με ξεχωριστή ανακοίνωση.

Οδηγίες προς τους υποψηφίους αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

 Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην  διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr ,με ημερομηνία αποστολής εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής: 

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου/της ενδιαφερόμενης https://eprotocol.uoa.gr 
  • Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
  • Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Δείτε την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Ψυχολογίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.