Υποδοχή » Σπουδές » Προσβασιμότητα για ΦμεΑ

Στήριξη των φοιτητών ΦμεΑ του Τμήματος Ψυχολογίας

Οδηγίες της Επιτροπής του Τμήματος Ψυχολογίας για τους Φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ) και αναπηρία.