Υποδοχή » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Κλινικής Έρευνας: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικός Δεσμός

Το Εργαστήριο Κλινικής Έρευνας: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικός Δεσμός ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 30157/Β/21-8-2017). 

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των πολλών μορφών της υποκειμενικότητας μέσα στον σύγχρονο κοινωνικό δεσμό και η προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας γύρω από το παραπάνω αντικείμενο, στο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο  της ψυχανάλυσης και της κλινικής ψυχολογίας, καθώς και σε συναφείς επιστημονικούς τομείς και εφαρμοσμένα επιστημονικά πεδία, όπως η ιατρική στους άξονες της αξιολόγησης, παρέμβασης, πρόληψης, και έρευνας, όπως αυτές εφαρμόζονται στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινότητα. Συγκεκριμένα το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 • Την στήριξη, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος  Ψυχολογίας  στο οποίο υπάγεται το εν λόγω Εργαστήριο, καθώς και άλλων τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται παραπάνω.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικών ψυχικής υγείας και συναφών επαγγελμάτων στην κλινική έρευνα.
 • Τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών και μελετών με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της πρακτικής στον χώρο της ψυχικής υγείας και σε συναφή επιστημονικά πεδία, σε συνεργασία με την κοινότητα στα πεδία της κλινικής αξιολόγησης, παρέμβασης, πρόληψης.
 • Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων.
 • Την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 • Την παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού     
 • Την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ διαφόρων και συναφών επιστημονικών πεδίων σε θέματα και προοπτικές που αφορούν την κλινική έρευνα.
 • Την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που εντάσσεται στη θεματική του εργαστηρίου.
 • Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της διδασκαλίας με  καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Ψυχολογίας και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και των λοιπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, εργαστηρίων  και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 • Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε μορφής οργανισμούς» (Α’53).

Οι ερευνητικοί άξονες του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

 • Υποκειμενικότητα και ιατρική
 • Υποκειμενικότητα και διαδικασίες παγκοσμιοποίησης
 • Σώμα, υποκείμενο και κοινωνικές πρακτικές
 • Υποκειμενικότητα, κοινωνικός δεσμός και πολιτικό
 • Υποκειμενικότητα και εμφυλοποίηση

Η ίδρυση του Εργαστηρίου Κλινικής Έρευνας: υποκειμενικότητα και κοινωνικός δεσμός ως εξειδικευμένου πανεπιστημιακού φορέα αποσκοπεί:

 • να διανοίξει προοπτικές για την ενίσχυση της συστηματικής έρευνας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με την υποκειμενικότητα στον σύγχρονο κοινωνικό δεσμό στην Ελλάδα και
 • να προάγει την προγραμματική συνεργασία με Aκαδημαϊκά Iδρύματα και άλλα Kέντρα Έρευνας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με συναφείς ενασχολήσεις και αρμοδιότητες σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Το Εργαστήριο Κλινικής Έρευνας: Υποκειμενικότητα και κοινωνικός δεσμός ευελπιστεί:

 • να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες για την προαγωγή της κλινικής έρευνας για την υποκειμενικότητα στον σύγχρονο κοινωνικό δεσμό, στο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο  της ψυχανάλυσης και της κλινικής ψυχολογίας, και της ιατρικής στους άξονες της αξιολόγησης, παρέμβασης, πρόληψης, και έρευνας, όπως αυτές εφαρμόζονται στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινότητα, καθώς και σε συναφείς επιστημονικούς τομείς και εφαρμοσμένα επιστημονικά πεδία,
 • να συμβάλει στην οργανωμένη, συστηματική και ενδελεχή εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με τις μορφές της υποκειμενικότητας στον σύγχρονο κοινωνικό δεσμό σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, καθώς και να οργανώσει τρόπους διάδοσής της μέσα από την επιμόρφωση ειδικών ψυχικής υγείας και συναφών επαγγελμάτων, και
 • να συνεισφέρει στην διεξαγωγή ερευνών και μελετών –στο πλαίσιο συνεργασιών με την κοινότητα ‒, με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της πρακτικής σε επιστημονικά πεδία που εντάσσονται στο αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος (κυψέλη 527)
Τηλ.: 210-7277509
E-mail:psyclinlab@gmail.com
URL: https://clinlab.psych.uoa.gr