Υποδοχή » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών λειτουργεί από το 1990 ως «Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών» και από το 2002 με την τωρινή επωνυμία (τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού ΦΕΚ 247/Β/3-2-2020).

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών εξυπηρετεί το σύνολο των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρέχει στήριξη και συμβουλευτική για θέματα σπουδών-φοιτητικής ζωής (π.χ. άγχος εξετάσεων, δυσκολίες στις σπουδές, αναβλητικότητα σπουδών, προσαρμογή στη φοιτητική ζωή), προβλήματα σχέσεων (π.χ. με φίλους, συμφοιτητές, οικογένεια, σύντροφο) και άλλα προσωπικά προβλήματα (π.χ. μειωμένη απόδοση, έλλειψη ενδιαφέροντος, σωματικές εκδηλώσεις με ψυχολογικά αίτια, προβλήματα απομόνωσης). Οι κύριοι σκοποί του είναι:

  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική).
  • Η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε θέματα ψυχοκοινωνικών αναγκών των φοιτητών, κλινικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής ψυχολογίας.
  • Η ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού σε θέματα που τον αφορούν.
  • Η πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  • Η συνεργασία με άλλα Συμβουλευτικά Κέντρα, Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους.

Παράλληλα με την ατομική συμβουλευτική λειτουργούν ομαδικά προγράμματα με βιωματικό-παρεμβατικό χαρακτήρα (π.χ. άγχος εξετάσεων, επικοινωνιακές δεξιότητες και ζητήματα σχέσεων, ενίσχυση προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας, βελτίωση δεξιοτήτων μελέτης, συμβουλευτική ομηλίκων, κ.ά.). Στόχος των ομαδικών παρεμβάσεων είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν δεξιότητες και λειτουργίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα της ομαδικής παρέμβασης. Λειτουργούν επίσης οι υπηρεσίες «από Φοιτητές για Φοιτητές» και «Μιλήστε με έναν Ειδικό», οι οποίες φιλοξενούνται στη πλατφόρμα διαδικτυακών υπηρεσιών Mpes. Πρόσφατα ξεκίνησε η συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ προσφέροντας ψυχοκοινωνική στήριξη στους φοιτητές του ΕΚΠΑ με αναπηρίες.

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών πραγματοποιεί μελέτες σκοπιμότητας και επιδημιολογικές έρευνες, οι οποίες κατα­δει­κνύουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ανάλογων παρεμβατικών προγραμμάτων. Επίσης, για όλες τις δραστηριότητες διεξάγονται μελέτες αποτελεσματικότητας-αξιολόγησης, στο πλαίσιο πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Ψυχολογίας, διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας και διδακτορικών διατριβών

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών βρίσκεται στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (κυψέλη 511, τηλ. 2107277554, e-mail: skf[at]cc.uoa[dot]gr, url: www.skf.psych.uoa.gr)