Υποδοχή » Το Τμήμα » Αξιολόγηση

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Σκοπός της αξιολόγησης είναι η συστηματική παρακολούθηση όλων των πτυχών του διδακτικού και ερευνητικού έργου που επιτελεί το Τμήμα Ψυχολογίας, καθώς και των σύνθετων επιστημονικών, διοικητικών, κοινωνικών και άλλων παραμέτρων που συνδέονται με αυτό. Οι εκθέσεις αξιολόγησης αναδεικνύουν τις δυνατότητες του Τμήματος και του ανθρώπινου δυναμικού, εντοπίζουν τους περιορισμούς, επισημαίνουν τις προοπτικές και τους κινδύνους και συντάσσουν προτάσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αναβάθμιση των διαδικασιών. Η περιοδική αξιολόγηση είναι ουσιαστικά μια διαρκής διαδικασία που διενεργείται εσωτερικά (από τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του Τμήματος με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης) και εξωτερικά (από διεθνή επιτροπή με ευθύνη της Ανώτατης Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Τον Μάρτιο 2019 η ΑΔΙΠ απένειμε στο Τμήμα Ψυχολογίας πιστοποιητικό για τη διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ψυχολογίας, σε πλήρη συμμόρφωση στον ανώτατο βαθμό με τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ είναι το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας και ένα από τα πρώτα πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα που αποκτά αυτή τη σημαντική διεθνή διάκριση.  

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης