Υποδοχή » Το Τμήμα » Πολιτική ποιότητας

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας, καθώς και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.

Το όραμα του Τμήματος Ψυχολογίας είναι να συνεχίσει να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ευρύτερα κοινωνικούς, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας και της κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου.

Το Τμήμα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα από τη θέσπιση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλει στην επιδίωξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που θα συμβάλουν σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης της χώρας.

Η πολιτική του Τμήματος Ψυχολογίας για τη διασφάλιση ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται μέσω της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΚΠΑ. Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Τμήμα Ψυχολογίας συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Ν. 4009/2011. Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος, 
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Τμήματος και των επιμέρους μονάδων αυτού, των μελών του διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας,
 • τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών και τη συμμόρφωσή του με τα υψηλότερα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πορίσματα των περιοδικών εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων του Τμήματος Ψυχολογίας, 
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών,
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος, και
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας, οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής του ΕΚΠΑ, είναι οι εξής:

 • Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών. 
 • Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης. 
 • Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών του Τμήματος. 
 • Η μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
 • Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα. 
 • Η παραγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. 
 • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού. 
 • Η επίλυση προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτηριακών εγκαταστάσεων). 
 • Η ανάπτυξη συνεργειών με άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ, εντός και εκτός Φιλοσοφικής Σχολής. 
 • Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. 
 • Η ενίσχυση συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς και η βελτίωση του παραγόμενου ερευνητικού έργου. 
 • Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος. 
 • Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 • Η συμβολή του Τμήματος Ψυχολογίας στην επιδιωκόμενη συνεργασία του ΕΚΠΑ με τους συντάκτες των πινάκων παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων για την καλύτερη προβολή της ποιότητας του Τμήματος και του ΕΚΠΑ διεθνώς. 
 • Η επίλυση προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση του διοικητικού έργου.
 • Η συμβολή του Τμήματος Ψυχολογίας στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της αντίστοιχης περιβαλλοντικής πολιτικής του ιδρύματος.
 • Η ίδρυση και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη διατμηματικότητα/διιδρυματικότητα. 
 • Η ευέλικτη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές), συμπληρωματικά προς τη δημόσια χρηματοδότηση. 
 • Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. 
 • Η συμβολή του Τμήματος Ψυχολογίας στην πολιτική του ΕΚΠΑ για συνεχή οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
 • Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας, στο πλαίσιο του δικτύου αποφοίτων του ΕΚΠΑ, στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του.

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής για τη διασφάλιση της ποιότητας τεκμηριώνονται στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, στις αναλυτικές πληροφορίες για τη στοχοθεσία και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, στις θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών του Τμήματος, στην πλήρη ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή Πρότυπα (σύστημα ECTS), στην απρόσκοπτη αποδοχή των αποφοίτων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική εξέλιξή τους.

Η εφαρμογή πολιτικής ποιότητας  από το Τμήμα Ψυχολογίας παρακολουθείται από την ΟμΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στο Τμήμα Ψυχολογίας έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, ενώ επίσης ακολουθούνται οι διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Εκτός από την παρούσα ανάρτηση της Δήλωσης Πολιτικής Ποιότητας  στoν ιστότοπο του Τμήματος Ψυχολογίας, η αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των μέσων για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής  ποιότητας  αποτυπώνονται επίσης στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.