Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.07.2017

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες (ακαδ. έτος 2017-18)

Προθεσμία υποβολής: 24 Αυγούστου 2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους, με κωδικό ΟΠΣ 5008975, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017–18, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, οι προθεσμίες, ο κατάλογος των μαθημάτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα είναι διαθέσιμα στους συνδέσμους παρακάτω, καθώς και στην Προκήρυξη Απασχόλησης Προσωπικού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

Πρόσκληση (αρ. 54841/2017, ΑΔΑ: Ψ04946ΨΖ2Ν-ΧΒΟ)
Αίτηση υποψηφίου
Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986