Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.08.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023"

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Κ.Ε. 19006 και τίτλο: "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183804, του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (κωδ. ΕΔΒΜ191), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.


Αρχεία:
ESPA_2022_2023_updated.pdf3.0 M