Υποδοχή » Σπουδές » Διδακτορικές σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές που αποτελούν τον Γ΄κύκλο σπουδών, οδηγούν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα κατατίθενται ηλεκτρονικά (e-mail αποστολής: cvakartzi@psych.uoa.gr). 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις πραγματοποιηθείσες διδακτορικές διατριβές στο Τμήμα Ψυχολογίας υπάρχουν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και στο ιδρυματικό αποθετήριο Πέργαμος του ΕΚΠΑ.