Υποδοχή » Σπουδές » Διδακτορικές σπουδές

Ο Β' Κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92, άρθρ. 12, παρ. 5.

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα κατατίθενται ηλεκτρονικά (e-mail αποστολής: cvakartzi@psych.uoa.gr) και σε έντυπη μορφή (στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας). 

* Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την κατ' εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικής διατριβής

Αναλυτικές πληροφορίες για τις πραγματοποιηθείσες διδακτορικές διατριβές στο Τμήμα Ψυχολογίας υπάρχουν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και στο ιδρυματικό αποθετήριο Πέργαμος του ΕΚΠΑ.