Υποδοχή » Σπουδές » Μεταπτυχιακές σπουδές » ΔΔΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

Το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EUMAHP (European Masters in Health Promotion) και η διαμόρφωση των στόχων, της δομής και του περιεχομένου του βασίζεται στις αρχές και τους άξονες του δικτύου των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 

Η προαγωγή και αγωγή της υγείας εντάσσονται σε ευρύτερες γνωστικές περιοχές και άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας παγκοσμίως με στόχο την προάσπιση της υγείας των πολιτών, τη βελτίωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και πολιτικών που καθορίζουν την υγεία, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ομάδων του πληθυσμού και των κοινοτήτων.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας θα αποκτήσουν ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τομείς της έρευνας, του σχεδιασμού και της αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας και της εφαρμογής αντίστοιχων πολιτικών. Παράλληλα, η φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης του δημοσίου, όπως και στελέχωσης μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης.

Στην οργάνωση και λειτουργία του ΔΔΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας συμπράττουν τρεις φορείς:

  • Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
  • Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
  • Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθήνας

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΔΔΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας για περισσότερες πληροφορίες.