Υποδοχή » Σπουδές » Μεταπτυχιακές σπουδές » ΔΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γνωσιακή Επιστήμη εκπαιδεύει μελλοντικούς ερευνητές της νόησης. Η γνωσιακή επιστήμη είναι διεπιστημονικός τομέας σπουδών που ασχολείται με τη μελέτη του νου και των γνωσιακών φαινομένων. Συνδυάζει προσεγγίσεις από τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και τη γλωσσολογία με τις νευροεπιστήμες και την πληροφορική για την πληρέστερη κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης και νόησης. Η έμφαση δίνεται στη διερεύνηση και την προσομοίωση των μηχανισμών που υποστηρίζουν τις ανθρώπινες γνωσιακές διαδικασίες, όπως είναι η αντίληψη, η προσοχή, η επίλυση προβλημάτων, καθώς και οι διάφορες μορφές μάθησης και μνήμης.

Στην οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη συμπράττουν τέσσερα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εξής:

  • Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
  • Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Τμήμα Φιλολογίας

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, την οργάνωση και τη λειτουργία του.