Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές

Η φοίτηση στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οδηγεί σε πτυχίο Ψυχολογίας. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας δικαιούνται να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Ν. 991/1979, Ν. 2646/1998 και Ν. 3919/2011).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας πρέπει να συγκεντρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες ECTS και 172 διδακτικές μονάδες, οι οποίες προκύπτουν από τις εξής διδακτικές δραστηριότητες:

  • 21 υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας (105 ECTS, 63 ΔΜ)
  • 20 κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας (80 ECTS, 60 ΔΜ)
  • 9 κατ' επιλογή μαθήματα άλλων Τμημάτων (27 ECTS, 27 ΔΜ)
  • Πρακτική άσκηση σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (12 ECTS, 10 ΔΜ)
  • Πτυχιακή εργασία πάνω σε ψυχολογικό ερευνητικό θέμα (16 ECTS, 12 ΔΜ) ή, εναλλακτικά, 4 κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας, τα οποία αντιστοιχούν αθροιστικά σε ισοδύναμο αριθμό πιστωτικών και διδακτικών μονάδων.
  • https://petersprojects.shinyapps.io/MeanAndECTSCalculation/ (Εφαρμογή για υπολογισμό βαθμού πτυχίου).

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με αριθμητική βαθμολογική κλίμακα (1 έως 10). Εξαίρεση αποτελεί η πρακτική άσκηση, η οποία αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό (Επιτυχώς/Μη επιτυχώς). Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπ' όψιν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που αξιολογούνται αριθμητικά, με βαρύτητα ανάλογη των ECTS που τους αντιστοιχούν.

Καθώς η πρακτική άσκηση και η (προαιρετική) πτυχιακή εργασία είναι σύνθετες διαδικασίες που εμπλέκουν τρίτα μέρη εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας (π.χ. ερευνητικοί συμμετέχοντες, επαγγελματίες ψυχολόγοι και φορείς), διέπονται από εσωτερικούς κανονισμούς και οδηγίες, ως εξής: 

Το παραπάνω πρόγραμμα σπουδών είναι ενεργό από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εξής για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους διδάσκοντες, την οργάνωση των σπουδών και το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών

Δείτε εδώ απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις του μερικώς αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών για φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2018.