Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Δήλωση μαθημάτων

Η δήλωση μαθημάτων (πλατφόρμα My-studies) και η δήλωση συγγραμμάτων (πλατφόρμα Εύδοξος) είναι δύο ανεξάρτητες διαδικασίες που πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο προκειμένου οι φοιτήτριες/ές να κατοχυρώσουν δικαίωμα εξέτασης και βαθμολόγησης στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, καθώς και να λάβουν τα δωρεάν συγγράμματα που δικαιούνται.

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (πλατφόρμα My-studies) εντός χρονικού διαστήματος και με βάση οδηγίες που ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας. Η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί ουσιαστικά με ανανέωση της εγγραφής της φοιτήτριας/του φοιτητή κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και τυχόν παράλειψή της δεν είναι αποδεκτή, καθώς επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις που υπονομεύουν την ίδια τη φοιτητική ιδιότητα. Μέσω της πλατφόρμας My-studies οι φοιτήτριες/ές μπορούν επίσης να παρακολουθούν τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί και να επιβεβαιώσουν τη βαθμολογία τους.  

Επισημαίνεται ότι, παρόλο που η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη, οι φοιτήτριες/ές έχουν δικαίωμα να εξεταστούν και να βαθμολογηθούν μόνο στα μαθήματα που έχουν δηλώσει στο εκάστοτε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Επιπλέον, η δήλωση ενός μαθήματος ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο δηλώθηκε. Αν για οποιοδήποτε λόγο οι φοιτήτρια/ο φοιτητής αποφασίσει να εξεταστεί στο ίδιο μάθημα σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. λόγω αποτυχίας ή μη συμμετοχής στη γραπτή εξέταση του τρέχοντος έτους), θα πρέπει να δηλώσει εκ νέου το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. Δηλαδή, αναδρομικές δηλώσεις μαθημάτων από προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη δεν γίνονται δεκτές. 

Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων 

Η δήλωση μαθημάτων άλλων Τμημάτων εκτός της Φιλοσοφικής Σχολής πραγματοποιείται μόνο με την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (όχι μέσω του My-studies), εντός της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Τα μαθήματα που δηλώνονται με αυτόν τον τρόπο συνυπολογίζονται στο σύνολο των μαθημάτων που δικαιούται να δηλώσει ανά εξάμηνο η φοιτήτρια/ο φοιτητής. Το έντυπο δήλωσης μαθήματος από άλλο Τμήμα θα το βρείτε εδώ