Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Ορκωμοσία αποφοίτων

Προκειμένου οι τελειόφοιτοι να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ηλεκτρονική ακαδημαϊκή ταυτότητα (ή και τρίπτυχο). Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. 
  • Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φοιτητικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (αν έχει εκδοθεί).

Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών χορηγείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ορκωμοσίας και τον απαιτούμενο από τη Γραμματεία έλεγχο των αιτήσεων.

Η ημερομηνία της τελετής ορκωμοσίας ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία της φοιτήτριας/του φοιτητή στην τελετή ορκωμοσίας!

Το πρόγραμμα ορκωμοσίας, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με τις τελετές ορκωμοσίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε εδώ τις οδηγίες για πτυχιούχους (τελευταία ενημέρωση: 19/9/2019)

Δείτε τις οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης τίτλου σε περγαμηνή.

Δείτε επίσης την ανακοίνωση για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στις τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων.