Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Μεταφορά θέσης φοίτησης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/79383/B3/02/06/2014, ΦΕΚ 1397 τ. Β' υπουργική απόφαση για τη μεταφορά θέσης φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από 15 έως 31 Ιανουαρίου για το θερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετεί ο υπάλληλος ή πρόσφατη βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο, στην οποία θα αναγράφεται η πόλη ή η περιφέρεια στην οποία έχει εκλεγεί.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143458/21/14-9-2015, ΦΕΚ 2011 τ. Β' υπουργική απόφαση για τη μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών ενόπλων δυνάμεων κιαι σωμάτων ασφαλείας, οι αιτήσεις για τη μεταφορά θέσης φοίτησης στο Τμήμα Ψυχολογίας θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετεί το στέλεχος ή πρόσφατη βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00-14:00.