Υποδοχή » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία

Σκοπός του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και στην Ψυχική Υγεία (ΦΕΚ 247/Β/3-2-2020) είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της ποιοτικής μεθοδολογίας στην ψυχολογία καθώς και σε συναφείς επιστημονικούς τομείς και εφαρμοσμένα επιστημονικά πεδία όπως είναι η συμβουλευτική, η θεραπεία, η εκπαίδευση, η υγεία και η εργασία.

Βασικοί στόχοι του Εργαστηρίoυ Ποιοτικής  Έρευνας στην Ψυχολογία και στην Ψυχική Υγεία είναι οι ακόλουθοι:

  • Μελέτη των οντολογικών, επιστημολογικών, μεθοδολογικών και ηθικών θεμελίων ή παραδοχών της ποιοτικής έρευνας.
  • Παροχή αροχή της δυνατότητας εκπαίδευσης σε  ποικίλες ποιοτικές  προσεγγίσεις  (π. χ. ερμηνευτικές, φαινομενολογικές, εθνογραφικές, αφηγηματικές, κονστρουκτιβιστικές, κοινωνικο-πολιτισμικές κ. /ά. ) που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ψυχολογίας και σε συναφή επιστημονικά πεδία.
  • Συμβολή στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,  υποψηφίων διδακτόρων και νέων  ερευνητών στην ποιοτική έρευνα.
  • Επιμόρφωση  ειδικών ψυχικής υγείας και συναφών επαγγελμάτων σε ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης και αξιολόγησης. 
  • Προσφορά διδακτικού και επιμορφωτικού έργου μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, συμπόσια και συνέδρια - δημιουργία επιστημονικού και διδακτικού υλικού.
  • Διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών και μελετών, με στόχο τη σύνδεση  της έρευνας και της πρακτικής στον χώρο της ψυχικής υγείας και σε συναφή επιστημονικά πεδία.
  •  Eπιστημονική συνεργασία με ερευνητικές ομάδες, ερευνητικά κέντρα και  ινστιτούτα, καθώς και αντίστοιχα  ιδρύματα ή οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  • Προώθηση  της διεπιστημονικής συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ διαφόρων επιστημονικών πεδίων (π. χ. ψυχολογία, φιλοσοφία, κοινωνική ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, επιστήμες της αγωγής, επιστήμες της υγείας, κ.ά.) σε ζητήματα που αφορούν στην ποιοτική έρευνα.
  • Προώθηση  του διαλόγου σχετικά με τις μεικτές μεθόδους κοινωνικής έρευνας (τον συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων).
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, εργαστηρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία στεγάζεται στο γραφείο 417 (4ος όροφος) της Φιλοσοφικής Σχολής και λειτουργεί με διευθύντρια την  Αναπλ. Καθηγήτρια Φιλία Ίσαρη.  Στο Εργαστήριο συμμετέχουν ως επιστημονικοί συνεργάτες μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας και άλλων τμημάτων της ημεδαπής, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Μέλη του Εργαστηρίου θεωρούνται τιμής ένεκεν (honoris causa) και οι διακεκριμένοι ερευνητές και συγγραφείς στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας Emeritus Prof. Kenneth Gergen, Prof. Brett Smith, Prof. Jonathan Smith κα Prof. Carla Willig. 

Στοιχεία Επικοινωνίας